Algemene voorwaarden vertaal- en revisiewerk

1. Algemene clausule

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler-revisor en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de vertaler-revisor met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. De algemene voorwaarden van de vertaler-revisor hebben als dusdanig voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler-revisor zijn vrijblijvend.

Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de vertaler-revisor voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler-revisor of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de vertaler-revisor van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

De vertaler-revisor mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler-revisor heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler-revisor zijn verstrekt.

3. Uitvoering van de opdracht

De vertaler-revisor is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4. Leveringsvoorwaarden

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling en/of revisie.

De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler-revisor is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler-revisor is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.

Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

5. Aansprakelijkheid

A. Van de vertaler-revisor

De vertaler-revisor is niet aansprakelijk, wanneer voornoemde vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. De vertaler-revisor moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.

De vertaler-revisor is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door de opdrachtgever of derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling en/of revisie zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler-revisor instaan voor het verlies door derden (post, koerierbedrijven) van de brontekst of de vertaling en/of revisie.

De vertaler-revisor kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.

De vertaler-revisor aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling en/of revisie, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.

De vertaler-revisor is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler-revisor toerekenbare tekortkoming. De vertaler-revisor is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

De aansprakelijkheid van de vertaler-revisor is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.

Dubbelzinnigheid van de te vertalen en/of reviseren tekst ontheft de vertaler-revisor van iedere aansprakelijkheid.

De beoordeling van de vraag of een te vertalen en/of reviseren tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal de vertaler-revisor vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.

De vertaler-revisor is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler-revisor is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

De opdrachtgever is verplicht de vertaler-revisor te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de vertaler-revisor geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

B. Van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst de vertaler-revisor alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

6. Klachten en geschillen: termijn van indiening en motivering

Elke factuur/honorariumnota die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling en/of revisie. Het uiten van een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling en/of revisie, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.

Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling en/of revisie vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur/honorariumnota.

Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler-revisor het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler-revisor redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.

7. Wijziging of annulering van de vertaal- en/of revisie-opdracht

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler-revisor gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Voor de berekeningsbasis hiervan wordt verwezen naar de algemene prijsbepaling zoals meegedeeld op de website van de vertaler-revisor. De vertaler-revisor stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

Indien de vertaler-revisor voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Daarenboven mag de vertaler-revisor een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag of van het bedrag van de honorariumnota.

8. Ontbinding

De vertaler-revisor is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Indien de vertaler-revisor door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop de vertaler-revisor geen invloed kan uitoefenen.

9. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de vertalen en/of reviseren tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling en/of revisie ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.

10. Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler-revisor het auteursrecht op door de vertaler-revisor vervaardigde vertalingen en/of revisies en andere teksten. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

De opdrachtgever vrijwaart de vertaler-revisor tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11. Aanvaarding en bevestiging van de vertaal- en/of revisie-opdracht

De opdrachtgever stelt de vertaler-revisor in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen en/of reviseren tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler-revisor aanvaarde opdracht wordt steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd door de vertaler-revisor, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Een kopie van de algemene voorwaarden van de vertaler-revisor vergezelt de schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging stuurt de opdrachtgever hem binnen 24 uur ondertekend voor akkoord terug naar de vertaler-revisor.

12. Betaling

De facturen of honorariumnota’s van de vertaler-revisor zijn uitsluitend contant betaalbaar, netto, zonder korting. In de praktijk wordt overschrijving binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur gelijkgesteld met contante betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 11 % per jaar, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De plaats van betaling is de woonplaats van de vertaler-revisor.

13. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen vertaler-revisor en opdrachtgever is de rechtbank van de woonplaats van de vertaler-revisor bevoegd.

Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

14. Beroepsgeheim en deontologie

De vertaler-revisor is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling en/of revisie zelf.

De vertaler-revisor zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler-revisor zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler-revisor is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de vertaler-revisor het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler-revisor zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen en/of reviseren tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Honoraria

Elke vertaler-revisor en tolk is vrij om zijn eigen honoraria te bepalen. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. De vertaler-revisor kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

Het minimumtarief per opdracht is €50.

Meer expliciet wordt erop gewezen dat de vertaler-revisor het recht heeft het minimumtarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend of nachtwerk of wanneer het werk bijzondere terminologische opzoekingen van de vertaler-revisor vereist. In dat geval zal de vertaler-revisor de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in zijn orderbevestiging aan de opdrachtgever.

Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

De vertaler-revisor heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft de vertaler-revisor het recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de vertaler-revisor het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

De vertaler-revisor heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft de vertaler-revisor het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de vertaler-revisor het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de vertaler-revisor aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.